118.03-1211

Lambda Transmitter - OZA, 12V ip. /0-10V

Napiecie zasilania 12V DC
Sygnal wyjsciowy 0-10 V
Czunik 118.02-7100